visirun
Warunki korzystania z serwisu ultima modifica: 2015-04-01T13:08:18+00:00 da visirun morecontrol

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG VISIRUN1. Definicje.
1.1 Następujące terminy (odmieniane przez wszystkie przypadki) mają następujące znaczenie:
- “VisiRun” – oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością VisiRun Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Warszawska 91 lok.2, 05-092 Łomianki, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000444560, NIP 1182089100, kapitał zakładowy 40.000 zł;
- “Użytkownik” – oznacza podmiot gospodarczy, zarejestrowany w systemie REGON, który wystąpił o świadczenie Usług VisiRun;
- “Strony” – oznacza łącznie VisiRun i Użytkownika;
- “Ogólne warunki” – oznacza niniejszy dokument;
- “Cennik” – oznacza dokument zawierający warunki handlowe Usług VisiRun, w szczególności wykaz kwot, jakie Użytkownik zobowiązany jest zapłacić VisiRun tytułem świadczenia Usług VisiRun;
- “Umowa” – oznacza umowę, w której skład wchodzą wszystkie wymienione elementy: zamówienie złożone przez Użytkownika na formularzu udostępnionym na stronie internetowej, cennik, wyraźnie zaakceptowane ogólne warunki, polityka prywatności oraz polityka ciasteczek, akceptacja zamówienia przez VisiRun;
- “Usługa VisiRun” zamiennie z “Usługa” – oznacza usługę świadczoną przez VisiRun, wybraną przez Użytkownika w drodze zawarcia Umowy;
- “Lokalizator” lub „Urządzenie” – oznacza lokalizator GPS/GPRS wraz z opcjonalnymi akcesoriami, dostarczony Użytkownikowi w drodze umowy najmu (Art. 659 KC), zainstalowany zgodnie z instrukcjami VisiRun przez Użytkownika na jego koszt i ryzyko w pojazdach, które mają być monitorowane.

2. Przedmiot: Gwarantowany zakres Usług VisiRun.
2.1. Usługi VisiRun umożliwiają Użytkownikowi:
A) wyświetlenie na mapie elektronicznej położenia pojazdów wyposażonych w Lokalizator;
B) lokalizowanie pojazdów znajdujących się najbliżej wskazanego adresu;
C) kontrolowanie trasy, czasu przejazdu, średniej prędkości każdego pojazdu;
D) otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach zdefiniowanych przez Użytkownika;
E) kontrolowanie, czy pojazd zbliża się do/oddala od określonej strefy geograficznej;
F) utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z kierowcą każdego pojazdu, wysyłanie i odbieranie wiadomości, pod warunkiem posiadania odpowiedniego wyposażenia opcjonalnego;
G) zarządzanie terminami związanymi z serwisowaniem pojazdów, przeglądami, terminami płatności ubezpieczenia, okresami ważności dokumentów.
Użytkownicy posiadający wyposażenie opcjonalne mogą korzystać z dodatkowych funkcji realizowanych przez te urządzenia lub za ich pośrednictwem.
VisiRun zastrzega sobie prawo do dokonywania ulepszeń oraz zwiększania ilości oraz funkcjonalności oferowanych Usług, co nie stanowi zmian Ogólnych warunków.

3. Zawarcie Umowy.
3.1 Umowę uważa się za zawartą po zakończeniu procedury zamówienia usługi VisiRun, która dzieli się na następujące etapy: wybór nabywanej usługi przez Użytkownika; zalogowanie się i rejestracja Użytkownika; podanie danych do wysyłki faktur i towarów; wybór metody płatności; potwierdzenie zamówienia z wyraźną akceptacją przez Użytkownika obowiązującej wersji ogólnych warunków umowy; przekazanie Użytkownikowi przez VisiRun, drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika przy rejestracji potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
3.2 VisiRun zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia, wedle własnego uznania, zamówienia złożonego przez Użytkownika.
3.3 Akceptacja zamówienia przez VisiRun może nastąpić w sposób dorozumiany, poprzez udostępnienie możliwości korzystania z Usług oraz wysyłkę Lokalizatora na adres podany w zamówieniu.

4. Okres ważności Umowy i prawo do rezygnacji z Umowy.
4.1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od momentu przyjęcia zamówienia Użytkownika przez VisiRun.
4.2 Obie Strony mają prawo do rezygnacji z Umowy w dowolnym czasie, zgłaszając wcześniej taki zamiar drugiej Stronie.

5. Kwota należna.
5.1 Należna kwota za usługę świadczoną Użytkownikowi w okresie ważności Umowy jest podana w potwierdzeniu zamówienia dostarczanemu przez VisiRun.
5.2. VisiRun zastrzega sobie prawo do skorygowania Cennika w dowolnym momencie. Zmiany będą wiążące dla Użytkownika od następnego okresy rozliczeniowego, z zachowaniem prawa Użytkownika do rezygnacji.
5.3 Pierwsza faktura zostanie wystawiona wraz z wysyłką Lokalizatora do Użytkownika, a kolejne faktury będą wystawiane co miesiąc i przekazywane drogą elektroniczną na co Użytkownik wyraża zgodę.
5.4. Należna kwota zostanie pobrana poprzez obciążenie rachunku Użytkownika w drodze polecenia zapłaty czternastego (14) dnia od daty faktury lub poprzez obciążenie karty kredytowej w dniu wysyłki urządzeń.

6. Dostęp do Usługi.
6.1 Użytkownikowi zostanie umożliwiony dostęp do usługi VisiRun przy użyciu nazwy identyfikacyjnej i hasła podanego przez Użytkownika podczas składania zamówienia.
6.2 VisiRun zostaje wyraźnie zwolniona z obowiązku weryfikacji tożsamości osób uzyskujących dostęp do Usługi, ich zgodności z Użytkownikiem i ogólnych informacji o nich podanych podczas procesu rejestracji.
6.3 Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko wynikające z niewłaściwego wykorzystania nazwy użytkownika i hasła przez osoby, którym Użytkownik bezpośrednio lub pośrednio ujawnił swoje dane.
6.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że w celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie przez niego urządzeń z dostępem do internetu oraz oprogramowania odpowiadającego standardom VisiRun. Wszelkie opłaty związane z uzyskiwaniem przez użytkownika dostępu do internetu pokrywa on sam.
6.5 VisiRun nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Usługi lub niedogodności dla Użytkownika wynikające z faktów lub przyczyn związanych z niesprawnym działaniem jego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz/lub łącza internetowego używanego przez Użytkownika, jak również z innych usług niezbędnych do korzystania z Usługi a świadczonych przez osoby trzecie.

7. Lokalizatory: używanie, zwrot, odpowiedzialność odszkodowawcza.
7.1 Wraz z zakupem Usługi, VisiRun dostarczy Użytkownikowi, na zasadzie umowy najmu Lokalizatory oraz inne akcesoria opcjonalne zamówione przez Użytkownika. Powinny one zostać zainstalowane zgodnie ze wskazówkami VisiRun, używane i przechowywane na wyłączną odpowiedzialność i koszt Użytkownika.
7.2 W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron zrezygnuje z umowy lub umowa zostanie anulowana, Użytkownik musi niezwłocznie zwrócić dostarczone Lokalizatory wraz z akcesoriami bez ubiegania się o odszkodowanie ze strony VisiRun. Kwoty zapłacone nie podlegają zwrotowi.
7.3 W przypadku, gdy Użytkownik nie zwróci Lokalizatorów i akcesoriów w ciągu 10 dni od przerwania stosunku umownego, VisiRun zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania w wysokości 40 zł plus VAT dziennie za każdy niezwrócony Lokalizator wraz z dostarczonym do niego akcesorium.
7.4 Użytkownik zobowiązuje się używać Lokalizator i akcesoriów dostarczonych w ramach umowy najmu wyłącznie w celach związanych z realizacją Usługi VisiRun, nie manipulować, naprawiać we własnym zakresie, nawet w przypadku ich wadliwego działania.
7.5 W przypadku wadliwego działania urządzeń, VisiRun bezpłatnie wymieni wadliwe urządzenie na sprawne, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7.7.
7.6. Użytkownik zgadza się wykorzystywać i utrzymywać urządzenia w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i nie dopuszczać do ich niszczenia (Art. 666 KC). W wypadku odmiennego postępowania Użytkownika, VisiRun może żądać odszkodowania.
7.7 W przypadku uszkodzeń spowodowanych uderzeniami, nieumyślnym upuszczeniem Urządzenia, rozlaniem na nie płynu, spaleniem, zwarciem, korzystaniu z urządzenia niezgodnie z instrukcją instalacji, otwieraniem go, jak również jeśli Użytkownik nie zwróci urządzenia, nawet w przypadku jego kradzieży lub utraty, Użytkownik będzie zobowiązany zapłacić VisiRun kwotę 1560,00 zł za każdy komunikator i 1560,00 zł za każdy lokalizator. Takie same kwoty będą należne VisiRun w przypadku zwrotu Urządzenia w stanie zużycia przekraczającego normalne użytkowanie (Art. 675 KC).
7.8 VisiRun nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utracone korzyści, poniesione przez Użytkownika oraz/lub inne osoby w związku z korzystaniem z usługi VisiRun.

8. Świadczenie usługi.
8.1 VisiRun odpowiada za zarządzanie Usługą i sama może korzystać z usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku Użytkownik akceptuje warunki użytkowania aplikacji dostarczonych przez te osoby trzecie.
8.2 VisiRun zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub przerwania Usługi bez powiadomienia i jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy będzie to konieczne ze względów technicznych, których przykładami mogą być: awarie, konserwacja, wymiana sprzętu, sytuacje nadzwyczajne, wdrożenie systemu itp.

9. Modyfikacja usługi.
9.1 VisiRun Zastrzega sobie prawo do modyfikacji, w dowolnej chwili, warunków świadczenia Usługi, specyfikacji technicznych, cennika, Ogólnych Warunków.
9.2 Modyfikacje te staną się obowiązujące dla obu Stron po 15 dniach od otrzymania przez Użytkownika powiadomienia o wprowadzonych modyfikacjach w formie ustalonej w ustępie 16. W ciągu powyższych 15 dni Użytkownik ma prawo zrezygnować z umowy zgodnie z ustępem 4, a wówczas wspomniane modyfikacje umowy nie będą miały na niego wpływu.

10. Zobowiązania Użytkownika
10.1 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usługi w celach zgodnych z prawem i zwalnia VisiRun z odpowiedzialności za szkody wynikające z nieuprawnionego korzystania z Usługi.
10.2 Użytkownik zwalnia VisiRun z odpowiedzialności, merytorycznej i procesowej, za wszelkie zobowiązania, szkody, straty, koszty lub wydatki o charakterze prawnym, jakie VisiRun musiała by ponieść na skutek dostarczenia przez Użytkownika niedokładnych oraz/lub niepełnych danych.

11. Własność i wykorzystanie danych.
11.1 Wraz z zawarciem Umowy Użytkownik nie nabywa żadnych dalszych praw poza prawem do korzystania z Usługi. W szczególności, Użytkownik nie nabywa praw własności intelektualnej oraz/lub przemysłowej, elementów stanowiących Usługę, takich jak między innymi, bazy danych, informacje, marki, patenty, znaki handlowe (logo), Lokalizatory oraz inne elementy graficzne oraz/lub strukturalne udostępnione Użytkownikowi w związku z realizacją Usługi, gdyż one są i pozostają wyłączną własnością odpowiednich podmiotów z grupy do której wchodzi VisiRun.

12. Bezpieczeństwo sieci internetowej.
12.1Użytkownik w pełni zdaje sobie sprawę z tego, jakie cechy charakterystyczne i ograniczenia posiadają cyfrowe sieci nadawcze. W szczególności Użytkownik uznaje fakt, że przesył danych przez internet podlega obiektywnym ograniczeniom technicznym i niezawodnościowym wynikającym miedzy innymi z większego obciążenia w niektórych porach dnia.
12.2. Środki bezpieczeństwa stosowane przez VisiRun zapewniają Użytkownikowi poziom niezawodności w rozsądnych granicach. Dane krążące w internecie nie mogą, w żadnych okolicznościach, być uważane za odporne na ewentualne włamania, zaś transfer haseł, kodów, a bardziej ogólnie wszelkiego rodzaju informacji o charakterze poufnym do Użytkownika odbywa się wyłącznie na jego ryzyko.

13. Ochrona publikacji danych w sieci.
13.1 Użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę na bezpośrednie oraz/lub pośrednie przesłanie VisiRun wszystkich danych niezbędnych do korzystania z Usługi, jak również ich przechowywanie w bazach danych VisiRun. Ponadto Użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę na bezpośrednie oraz/lub pośrednie przesłanie danych niezbędnych do korzystania z aplikacji osobom trzecim w zakresie objętym Usługą, jak również zapamiętywanie i przechowywanie tych danych.

14. Zakaz przeniesienia Umowy.
14.1 Użytkownik nie ma prawa przenieść Umowy na osoby trzecie bezpłatnie lub za opłatą, na czas określony lub nieokreślony, bez uprzedniej pisemnej zgody VisiRun.
14.2 Użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie przez VisiRun niniejszej Umowy, w całości lub części, na podmioty stanowiące cześć grupy, do której należy VisiRun.
14.3 Na życzenie Użytkownika, w dowolnym czasie możliwe jest przeprowadzenie zmiany umowy na czas nieokreślony na umowę obowiązującą 36 miesięcy. W przypadku umów na czas nieokreślony możliwe jest przerwanie korzystania z usługi w każdym czasie bez podlegania karom umownym. W przypadku umów obowiązujących przez 36 miesięcy rozwiązanie umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty kwoty w wysokości 6-miesięcznej opłaty za każde urządzenie.

15. Naruszenie Umowy przez Użytkownika i rozwiązanie Umowy.
15.1 VisiRun ma prawo rozwiązać Umowę zgodnie z Art. 667 KC w przypadku, gdy Użytkownik naruszy niniejszą Umowę lub nie wywiąże się ze zobowiązań podjętych na jej mocy.
15.2 Przy rozwiązaniu Umowy na skutek jej naruszenia przez Użytkownika, VisiRun ma prawo zatrzymać kwoty dotychczas otrzymane od Użytkownika, co nie wyklucza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
15.3 VisiRun ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik nie dokona płatności należnej kwoty.

16. Powiadomienia
16.1 Wszelkie powiadomienia adresowane przez Użytkownika do VisiRun muszą zostać przekazane listem poleconym na następujący adres: VisiRun Sp. z o.o., ul. Warszawska 91 lok.2, 05-092 Łomianki, a wcześniej faksem na numer +48 (22) 290 27 40 lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@visirun.pl.
16.2 Wszelkie powiadomienia związane z Umową będą wysyłane przez VisiRun do Użytkownika pocztą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji, który będzie uważany za jedyny adres dla wszelkich powiadomień.

17. Prawo właściwe i jurysdykcja.
17.1 Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z przedmiotem Umowy, włącznie z jej interpretacją i wykonaniem, podlegają jurysdykcji właściwych sądów, jeżeli strony nie uzyskają porozumienia na drodze polubownej.
17.2 W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksów Cywilnego oraz Karnego, w szczególności mówiące o przywłaszczeniu (Art. 284 KK).

18. Postępowanie z danymi osobowymi.
18.1 Polityka VisiRun w zakresie danych osobowych oraz ciasteczek jest zgodna z obowiązującymi przepisami i opisana w oddzielnych dokumentach.